106) تغییر زندگی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


همه چیز را رها کرده ام.درس و کنترل وزن و تمرین زبان انگلیسی را و ...

همین طور خودم را از ترس اضطراب و اجبار انجام این کارها می چرخانم. رفتارم طبق واقعیت موجود درست نیست. باید درمان را ادامه دهم. البته درمان را رها نکردم. اما خوب این درمان طولانی شده و من حوصله ندارم. اما اگر داروه را مصرف نکنم خیلی دچار اضطراب می شوم. این اضطراب ارثی است.

برخی پول به ارث می برند و سهم من هم این اضطراب سخت کنترل شده است. کاری نمی شود کرد.
باید شرایط را کم کم تغیی دهم. مانند لوکوموتیوی که مدت طولانی بدون حرکت در گوشه ای بوده است. باید لوکوموتیو زندگی ام را مجدد به حرکت در آورم.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها